מכרזים פומביים למתן שירותים, עבודה קבלנית ורכש טובין


המבקש להשתתף במכרזי המועצה, חייב לרכוש את חוברת מסמכי המכרז. יש להגיש אך ורק את החוברת המקורית אותה ניתן יהיה לרכוש במועצה, על פי המפורסם במודעת המכרז.

עיון במסמכי המכרז:
ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם
לרכישתם ללא תשלום, בתיאום מראש, וכן לעיין בעיקרי מסמכי המכרז באתר האינטרנט של המועצה.

אין לשנות את תוכן המכרז שהורד מהאתר. אם יתגלו הבדלים בין גרסת המקור לגרסת המציע, גם אם יתגלה השינוי בשלב מאוחר לאחר סיום כל התחייבויותיו תיפסל ההצעה אוטומטית. הנוסח המקורי הוא הקובע.

לתשומת לבכם: המידע מוגש כשירות לציבור ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי


שם       מספר מסמכי המכרז מחלקה מועד אחרון
פרוטוקול סיור קבלנים 2 02/2019 02/2019 הורדה הנהלה 28.02.2019
מסמך הבהרות מס' 4 02/2019 02/2019 הורדה הנהלה 28.02.2019
מסמך שאלות ותשובות מכרז 01/2019 01/2019 הורדה פיתוח כלכלי 28.02.2019
מסמך הבהרות מס' 3 מכרז פינוי ואיסוף פסולת 02/2019 02/2019 הורדה הנהלה 28.02.2019
 מסמך הבהרות מס' 2 פרוטוקול סיור קבלנים 02/2019 02/2019 הורדה הנהלה 28.02.2019
מסמך הבהרות מס' 1 מכרז ייעוץ ניהול ופיקוח פרויקט מתקנים סו... 01/2019 הורדה פיתוח כלכלי 28.02.2019
נוסח פרסום ייעוץ ניהול ופיקוח על פרויקט מתקנים סולאריים עצמאיים
מכרז ייעוץ ניהול ופיקוח על פרויקט מתקנים סולאריים
01/2019 הורדה
הורדה
פיתוח כלכלי 28.02.2019
מסמך הבהרות מס' 1 מכרז פינוי פסולת 02/2019 02/2019 הורדה הנהלה 31.01.2019
מכרז פומבי לשירותי אסוף ופינוי פסולת מעורבת 02/2019 הורדה הנהלה 31.01.2019
מכרז פומבי למתן שירותי בקרת היסעים במועצה 18/2018 הורדה הסעות 16.10.2018
פרוטוקול החלטת וועדת השלושה בנושא רב תכליתי מכחול הורדה הנדסה
מסמך הבהרות מס' 1 מכרז הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה... 14/2018 הורדה הסעות 14.08.2018
מכרז פומבי למתן שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוס... 14/2018 הורדה הסעות 14.08.2018
זימון מציעים לפתיחת מעטפות קול קורא להיכלל במאגר יועצים 01/2018 הורדה גזברות 26.07.2018
ביצוע עבודות בניה ושיפוצים במועצה אזורית אלקסום 12/2018 הורדה הנדסה 25.07.2018
מתן שירותי תחזוקה שתי תחנות שאיבה ביישוב תראבין 10/2018 הורדה הנדסה 25.07.2018
מסמך הבהרות מס' 2 (דחיית מועדים) למכרז תכנון רישוי וביצוע 3 אולמות ספורט 03/2018
04/2018
05/2018
הורדה הנדסה 26.07.2018
מסמך הבהרות מס 1 קול קורא ליכלל למאגר יועצים 01/2018 הורדה גזברות 25.07.2018
קול קורא להיכלל במאגר היועצים של המועצה 01/2018 הורדה גזברות 25.07.2018
קול קורא להיכלל במאגר היועצים של המועצה
01/2018 הורדה גזברות 26.06.2018
מכרז שאיבת מי ביוב מבורות ספיגה של מוסדות החינוך 09/2018 הורדה הנדסה 30.05.2018
שעה 12:00
 3 מכרזים - פרויקט תכנון, רישוי וביצוע הקמת אולמות ספורט
1. אום בטין   2. מולדה   3. תראבין
03/2018
04/2018
05/2018
הורדה הנדסה 17.06.2018
שעה 12:00
מתן שירותי ייעוץ וניהול פרויקטים למועצה 20/2017 הורדה
הנהלה 16.11.2017
הפעלת תוכנית ניצנים בגני ילדים ובמוסדות החינוך 16/2017 הורדה חינוך 05.11.2017
מסמך הבהרות מס' 1 למכרז פומבי מס' 15/17 15/17 הורדה חינוך 16.10.2017
מכרז לאספקת סולר להפעלת גנרטורים שבתחום המועצה 05/2017 הורדה חינוך 16.10.2017
שעה 12:00
מכרז פומבי למתן שירותי תחזוקת שתי תחנות שאיבה בישוב תראבין 15/2017 הורדה הנדסה 16.10.2017
שעה 12:00
מכרז פומבי למתן שירותי השכרה ואחזקת גנרטורים עבור מוסדות 04/2017 הורדה חינוך 16.10.2017
שעה 12:00

מכרז פומבי לאספקת מערכות מידע וניהול

13/2017 הורדה
הנהלה 17.09.2017
שעה 12:00

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי הסעת תלמידים ואו עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד, הסעת ילדים ופעוטות עם מוגבלות והסעות אקראיות ומיוחדות

16/2017 הורדה תחבורה 06.08.2017
שעה 09:00
מכרז להפעלת 2 תוכניות שפ"י בבתי ספר תיכון וחטיבות ביניים שבתחומי המועצה האזורית אל -קסום 16/2016 הורדה שפ"ח 22.02.2017
שעה 12:00


מכרז לאספקת והתקנת מיכלי פלסטיק בפחים טמוני קרקע

15/2016 הורדה איכות הסביבה 22.02.2017
שעה 12:00

מכרז פומבי למתן שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל וחינוך מיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות לשנת הלימודים תשע"ז

08/2016 הורדה תחבורה 30.07.2016
שעה 09:00

מכרז להפעלת יום שהות ארוך בישוב מולדה

07/2016 הורדה רווחה 01.05.2016
שעה 14:00

מכרז להפעלת שתי קבוצות טיפוליות לילדים ו/או הורים באלסייד

06/2016 הורדה רווחה 04.04.2016

מכרז להפעלת בתי ספר בתחומי המועצה האזורית אלקסון

05/2016 הורדה חינוך 27.03.2016
שעה 13:00

 מכרז להפעלת ארבע מועדוניות טיפוליות בישובי המועצה

01/2016
הורדה רווחה 31.01.2016
שעה 11:00

 מכרז להפעלת מסגרת טיפולית והדרכה לבני נוער

04/2016 הורדה  רווחה 31.01.2016
שעה 11:45

 מכרז להפעלת נתיבים להורות בישוב מולדה

02/2016  הורדה רווחה  31.01.2016
שעה 11:15

 מכרז להפעלת מיט"ל בישוב מולדה בתחום מ.א. אלקסום

03/2016 הורדה   רווחה 10.02.2016
שעה 13:00

מכרז לביצוע בניית בית ספר יסודי בישוב אום בטין

14/2015 הורדה הנדסה 05.01.2016

מכרז לביצוע שלב ב' בבניית  בי"ס תיכון בישוב אל סייד

13/2015 הורדה הנדסה 05.01.2016

תכנון וביצוע אולמות ספורט בתחומי המועצה

07/2015  הורדה הנדסה  20.09.2015
שעה 14:00

מסמך הבהרות מספר 1 –  מכרז 11/2015 

11/2015 הורדה תחבורה 03.08.2015
שעה 09:00

ביטול מכרז ניקיון- 72015- אל קסום

07/2015 הורדה אחזקה הודעת ביטול

שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה

למוסדות חינוך רגיל וחינוך מיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות לשנת הלימודים תשע"ו

11/2015 הורדה תחבורה  30.7.2015
 שעה 09:30
מתן שירותי ניקיון של מוסדות החינוך ומשרדי המועצה 07/2015 הורדה
אחזקה 29.7.2015
שעה 14:00
ביצוע עבודות בניה, שיפוצים, מתקנים ואחזקה 12/2014 הורדה הנדסה 04.01.2015
שעה 13:00 תקדים במגזר הבדואי כ-200 בני שבט אלסייד החלו בהליך הסדרת הקרקעות

פתיחת שלוחות הרווחה במרכזים הקהילתיים הרב -תכליתיים במועצת אל-קסום

מסיבת העיתונאים של ראשי הרשויות הבדואיות


פעילות שיקום והסדרה בנחל חברון

איסוף פסולת בתראבין

מיזם כיתה 13 במועצת אל-קסום

כנס בעלי צאן לשנת 2015 במועצת אל-קסום

קייטנות הקיץ במועצת אל-קסום

המירוץ לפתיחת שנת הלימודים

שבוע הילדים והנוער במועצת אל-קסום

ביקור שרת המשפטים איילת שקד ביישוב אל-סייד

היסטוריה במועצה אזורית אל-קסום: חוברו מוסדות החינוך לרשת החשמל של היישוב הבדואי אל-סייד


הרחבת פרויקט איסוף הפסולת במועצת אל-קסום


יום עיון לבעלי עדרי צאן במועצה


ביקור השר להגנת הסביבה החדש אבי גבאי

ביקור השר להגנת הסביבה החדש אבי גבאי

פגישת ראש המועצה והמנכ"ל עם השר הממונה על הטיפול ביישובי הבדואים בנגב.

שבוע העורף הלאומי - תרגיל "נקודת מפנה"

הרשמה למלגות הוואקף המוסלמי
الاعلان عن بدء التسجيل للمنح الدراسية من صندوق الوقف الإسلامي

פעילות יום שיא לנוער

שבוע הבטיחות בדרכים ביישובי המועצה

יושב ראש מפעל הפיס עוזי דיין עורך סיור בישובי המועצה

ביקור השר לאיכות הסביבה עמיר פרץ באום בטין

 

יוני 2015

 

א

ב

ג

ד

ה

ו

ש

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

7

8

9

10

11

12

13

 

 

14

15

16

17

18

19

20

 

 

21

22

23

24

25

26

27

 

 

28

29

30

 

 

 

 

 

 דף הבית      |      חדשות      |        פניה למנהל האתר        |       כתובת ומפה      |     צור קשר

2all בניית אתרים