מבקר פנים וממונה על תלונות הציבור

 

מבקר פנים:

הביקורת הפנימית במועצה

תפקידיו, סמכויותיו ודרכי עבודתו של מבקר ברשות מקומית נקבעו הן בפקודת  המועצות (תיקון מס' 47) תשס"ז-2007, והן בחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב-1992, המחייב קיום ביקורת פנימית בכל גוף ציבורי.

התיקון לפקודת המועצות (מס' 47) נכנס לתוקף ב- 8.1.2008 ולפיו הורחבה חובת מינוי המבקר הפנימי, שחלה בעיריות משנת 1971 ובמועצות המקומיות משנת 1997, גם למועצות האזוריות.

תיקון זה הביא להאחדת כללים בין כל הרשויות בנוגע לעבודת המבקר שכן סעיפים מפקודת העיריות חלים על כל הרשויות המקומיות ובכללן על המועצות האזוריות.

הוראות החוק מקנות למבקר המועצה מעמד עצמאי כדי להבטיח ביקורת יעילה ואפקטיבית, אולם הביקורת הפנימית הינה חלק מהארגון ולמען הארגון.

 

תפקידי המבקר הפנימי במועצה בלשון החוק:

·         לבדוק אם פעולות הרשות המקומית נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.

·         לבדוק את פעולות עובדי הרשות המקומית.

·         לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים ברשות המקומית מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.

·         לבקר את הנהלת החשבונות של הרשות המקומית ולבדוק אם דרכי החזקת כספי הרשות המקומית ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.

 

סמכות הביקורת

הוראות הדין הקובעות את מרחב הסמכות של מבקר הרשות המקומית מתייחסות לנבחרי הציבור, לעובדי הרשות המקומית ולגופים הנלווים לה והיונקים מתקציבה של הרשות המקומית או שהרשות המקומית משתתפת במינוי הנהלתם. הוראות הדין קובעות, כי הכפופים לסמכות הביקורת של מבקר הרשות המקומית הם: ראש הרשות המקומית, חברי המועצה וכל עובדי הרשות המקומית. 

עקרונות הפעולה של המבקר:

  1. חוקיות וסדירות - בדיקת חוקיותה של פעולה, שעשה עובד ציבור, או מי שהפעיל סמכות, או הוציא כספי ציבור. תפקיד המבקר נועד לברר אם היה מסמכותו החוקית לבצע את הפעולה; ובדיקת סדירות הפעולות שננקטו, או הוצאות שהוצאו, נועדה לברר את מידת ההקפדה על קיום חוקים, נהלים, ונורמות ראויות.
  2. חיסכון, יעילות ואפקטיביות - בביקורת החיסכון נבדקות בעיקר התשומות שהושקעו בפעולה הנבדקת, ובביקורת היעילות נבדק היחס בין התשומות לתפוקות, ואילו בביקורת האפקטיביות נבדקות התפוקות שהושגו, דהיינו האם יעדה של הפעולה אמנם הושג.
  3. טוהר המידות - בדיקת עמידתם של עובדי ציבור בנורמות וכללי התנהגות מחייבים, כגון: האם נעשו פעולות שהיו בהן ניגודי עניינים, שיקולים זרים, משוא פנים או ניצול מעמד ושררה. בתחומים בהם כללי התנהגות אינם מוסדרים בחוקים, בנהלים כתובים ובפסיקה, קובע מבקר המדינה את הנורמה הראויה, כדי למנוע החלטות ומעשים לא נאותים. לא אחת, מקבלות נורמות אלו לאחר מכן מעמד מחייב, בנהלים.

 

עצמאות ואי תלות
יכולת תפקודה של הביקורת מותנה בעצמאותו ואי תלותו של המבקר. המחוקק קבע הוראות הבאות לשמור על רמתו האישית ועצמאותו של המבקר, בהם: המבקר יקבע את תכנית עבודתו השנתית ואת הדרכים לביצועה על פי שיקול דעתו; המבקר יכין ויגיש לראש המועצה מדי שנה הצעת תקציב שנתי, ועדת הכספים ומליאת המועצה ידונו בתקציבו כפי שהגיש אותם. חובה למסור למבקר כל מסמך שדרוש לו לצורכי עבודתו על פי שיקול דעתו, למבקר תהיה גישה ישירה לצורך ביצוע תפקידו לכל מאגר מידע ולכל בסיס נתונים הקיים במערכת.  כן קיימת חובה להזמין את המבקר לכל ישיבה של מועצת הרשות או כל ועדה מוועדותיה.

 

פרסום דוחות ביקורת

התוצר העיקרי של עבודת הביקורת הוא דוח ביקורת שנתי המוגש לראש הרשות, לוועדת הביקורת ולמליאת המועצה.

 

דוח מבקר המועצה מאושר לפרסום בציבור לאחר הדיונים בו בועדת הביקורת ומליאת המועצה ובכך מקבל הציבור הרחב דיווח ישיר על פעולותיה של המועצה ושל הגופים המבוקרים.

בהתאם להוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח 1998 ניתן לעיין בדוחות המבקר במשרדי המועצה ובאתר האינטרנט של המועצה.


ממונה על תלונות הציבור:

ממונה על תלונות הציבור פועל במסגרת הביקורת הפנימית במועצה. הממונה פועל בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), התשס"ח–2008.

ממונה על תלונות הציבור מטפל בפניות שהועברו תחילה למחלקה הנוגעת ולא נענו, לדעת הפונה, כנדרש.

 

הגשת תלונה:

כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור. התלונה יכולה להיות על הרשות המקומית ומוסדותיה, על גוף עירוני מבוקר, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד בהם ובלבד שיתקיימו בה התנאים הבאים:

1)      המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו או מונע ממנו במישרין טובת הנאה.

2)      המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד למנהל תקין או שיש בו נוקשות יתרה או אי צדק בולט.     

דרך הגשת תלונה

סעיף 6 לחוק הרשויות המקומיות (ממונה על פניות הציבור) מגדיר את דרך הגשת תלונות לממונה כלהלן:

"תלונה שהוגשה בכתב או תלונה שהוגשה בעל פה ונרשמה מפי המתלונן תיחתם בידי המתלונן ויצוינו בה שם המתלונן ומענו, תיאור מפורט של העניין שעליו נסבה התלונה, לרבות המועד שבו אירע, וכל פרט אחר הנוגע לעניין והמסייע לבירור יעיל של התלונה".

חובת סודיות 

הממונה על תלונות הציבור חייב לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב עבודתו, לא לעשות בה שימוש ולא לגלותה לאחר, אלא לשם ביצוע תפקידיו לפי חוק או תפקידו כמבקר הרשות המקומית, זולת אם הגילוי נדרש על פי כל דין.

 

 דרכי ההתקשרות:

אלעמור יאסר, עו"ד

מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור

טלפון 08-6797308

Yaser@alqasoum.org.il 

 


 תקדים במגזר הבדואי כ-200 בני שבט אלסייד החלו בהליך הסדרת הקרקעות

פתיחת שלוחות הרווחה במרכזים הקהילתיים הרב -תכליתיים במועצת אל-קסום

מסיבת העיתונאים של ראשי הרשויות הבדואיות


פעילות שיקום והסדרה בנחל חברון

איסוף פסולת בתראבין

מיזם כיתה 13 במועצת אל-קסום

כנס בעלי צאן לשנת 2015 במועצת אל-קסום

קייטנות הקיץ במועצת אל-קסום

המירוץ לפתיחת שנת הלימודים

שבוע הילדים והנוער במועצת אל-קסום

ביקור שרת המשפטים איילת שקד ביישוב אל-סייד

היסטוריה במועצה אזורית אל-קסום: חוברו מוסדות החינוך לרשת החשמל של היישוב הבדואי אל-סייד


הרחבת פרויקט איסוף הפסולת במועצת אל-קסום


יום עיון לבעלי עדרי צאן במועצה


ביקור השר להגנת הסביבה החדש אבי גבאי

ביקור השר להגנת הסביבה החדש אבי גבאי

פגישת ראש המועצה והמנכ"ל עם השר הממונה על הטיפול ביישובי הבדואים בנגב.

שבוע העורף הלאומי - תרגיל "נקודת מפנה"

הרשמה למלגות הוואקף המוסלמי
الاعلان عن بدء التسجيل للمنح الدراسية من صندوق الوقف الإسلامي

פעילות יום שיא לנוער

שבוע הבטיחות בדרכים ביישובי המועצה

יושב ראש מפעל הפיס עוזי דיין עורך סיור בישובי המועצה

ביקור השר לאיכות הסביבה עמיר פרץ באום בטין

 

יוני 2015

 

א

ב

ג

ד

ה

ו

ש

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

7

8

9

10

11

12

13

 

 

14

15

16

17

18

19

20

 

 

21

22

23

24

25

26

27

 

 

28

29

30

 

 

 

 

 

 דף הבית      |      חדשות      |        פניה למנהל האתר        |       כתובת ומפה      |     צור קשר

2all בניית אתרים