מכרזים כללים

תשלום בגין השתתפות במכרז:

בהתאם להוראות המכרז ככל ונדרשת רכישה של ממסמכי המכרז על המציע לצרף קבלה על רכישת מסמכי המכרז. תשלום בגין השתתפות במכרז ניתן להסדיר על ידי הגעה למחלקת הגבייה (קומה 3) במשרדי המועצה או באמצעות יצירת קשר טלפוני עם מחלקת הגבייה במספר 08-6797314. תשלום דרך הטלפון יתאפשר באמצעות כרטיס אשראי או העברה בנקאית בלבד.

עיון במסמכי המכרז:
באמצעות אתר המועצה ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום. המבקש לעיין במסמכי המכרז ימלא את פרטיו באתר.

אין לשנות את תוכן המכרז שהורד מהאתר. אם יתגלו הבדלים בין גרסת המקור לגרסת המציע, גם אם יתגלה השינוי בשלב מאוחר לאחר סיום כל התחייבויותיו תיפסל ההצעה אוטומטית. הנוסח המקורי הוא הקובע

לתשומת לבכם: המידע מוגש כשירות לציבור ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

מכרזים כללים
מספר המכרז מועד פרסום שם המכרז נוסח פרסום מסמכי המכרז מועד אחרון להגשה הבהרות תאריך פתיחת מעטפות
15.2021 18/07/2021 הזמנה להציע הצעות מכרז פומבי 15.2021 קבלני מסגרת לביצוע עבודות בניה ושיפוצים בהיקפים קטנים ושיפוצי קיץ ביישובים להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 15/08/2021
13/2021 18/07/2021 מכרז פומבי מס' 13/2021 הזמנה להציע הצעות להפעלת תכניות יום שהות ארוך, עבור ילדים ומתבגרים עם מש"ה (מוגבלות שכלית התפתחותית) בביה"ס לחינוך מיוחד בישוב סעוה שבתחום המועצה האזורית אל -קסום להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 19/08/2021
11.2021 05/07/2021 הזמנה להציע הצעות למכרז פומבי 11.2021 לאספקת שירותי הזנה לגני ובתי הספר לחינוך מיוחד להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 25/07/2021
מכרז פומבי 06/2021 30/06/2021 מכרז פומבי 06/2021 שירותי הסעת תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד והסעות אקראיות ומיוחדות להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 04/08/2021

קובץ הצעת מחיר/מסלולים למכרז 

פרוטוקול כנס קבלנים מיום 14/07/2021 ותשובות לשאלות הבהרה מס' 1

2021-08-04
10.2021 27/06/2021 הזמנה להציע הצעות לתפעול ואחזקת מט”ש מכחול (דריג'את) במועצה אזורית אל קסום להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 29/07/2021

נספח שאלת הבהרה מס 1 סיור קבלנים במא"ש 

נספח תשובות לשאלות הבהרה מס 2

12/2021 23/06/2021 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ניהול ותפעול המים של מחלקות הגביה והאכיפה, מתן שירותי מוקד חיצוני לבירורים, תשלומים ודיווחים, וקריאה תקופתית של מדי המים להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 29/07/2021
02/2021 17/06/2021 הזמנה להציע הצעות לרכישת שוברים לקניית ביגוד כסיוע למשפחות נזקקות המתגוררות בישובים שבתחום המועצה האזורית אל קסום להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 25/07/2021

דחיית מועד הגשה 

2021-07-01
04/2021 24/03/2021 מכרז פומבי 04.2021 לשירותי הסעת ילדים, פעוטות ובוגרים עם מגבלות למסגרות שיקום ורווחה והסעות אקראיות ומיוחדות להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן

נספח הבהרות 1 

נספח הבהרות 2

קובץ הצעת המחיר ומסלולים

 

2021-03-24
4/2021 28/02/2021 הודעת דחיית מועד הגשה לשירותי הסעות ילדים, פעוטות ובוגרים עם מוגבלות למסגרות שיקום ורווחה והסעות אקראיות ומיוחדות להורדה לחצו כאן
01/2021 13/01/2021 מכרז פומבי 01/2021 הזמנה להציע הצעות למתן אספקת כיבוד ומוצרי מזון להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן

עבור לארכיון המכרזים