מכרזים כללים

תשלום בגין השתתפות במכרז:

בהתאם להוראות המכרז ככל ונדרשת רכישה של ממסמכי המכרז על המציע לצרף קבלה על רכישת מסמכי המכרז. תשלום בגין השתתפות במכרז ניתן להסדיר על ידי הגעה למחלקת הגבייה (קומה 3) במשרדי המועצה או באמצעות יצירת קשר טלפוני עם מחלקת הגבייה במספר 08-6797314. תשלום דרך הטלפון יתאפשר באמצעות כרטיס אשראי או העברה בנקאית בלבד.

עיון במסמכי המכרז:
באמצעות אתר המועצה ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום. המבקש לעיין במסמכי המכרז ימלא את פרטיו באתר.

אין לשנות את תוכן המכרז שהורד מהאתר. אם יתגלו הבדלים בין גרסת המקור לגרסת המציע, גם אם יתגלה השינוי בשלב מאוחר לאחר סיום כל התחייבויותיו תיפסל ההצעה אוטומטית. הנוסח המקורי הוא הקובע

לתשומת לבכם: המידע מוגש כשירות לציבור ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

מכרזים כללים
מספר המכרז מועד פרסום שם המכרז נוסח פרסום מסמכי המכרז מועד אחרון להגשה הבהרות
07/2019 19/05/2019 מכרז פומבי מס' 07/2019 להפעלת מועדוני מופ"ת לאזרחים ותיקים בתחום שיפוטה של המועצה האזורית אל קסום להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 13/06/2019
14/19 14/05/2019 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ניקיון רחובות בתחום שיפוטה של המועצה האזורית אל קסום להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 16/06/2019

מסמך הבהרות מס 1 ניקיון רחובות

16/2019 01/05/2019 הזמנה להציע הצעות להפעלת מועדוניות טיפוליות לילדים בסיכון בתחום שיפוטה של המועצה האזורית אל קסום להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 26/05/2019

מסמך הבהרות 1

12/2019 30/04/2019 מכרז לביצוע עבודות חניה להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 03/06/2019

עבור לארכיון המכרזים