מכרזים כללים

תשלום בגין השתתפות במכרז:

בהתאם להוראות המכרז ככל ונדרשת רכישה של ממסמכי המכרז על המציע לצרף קבלה על רכישת מסמכי המכרז. תשלום בגין השתתפות במכרז ניתן להסדיר על ידי הגעה למחלקת הגבייה (קומה 3) במשרדי המועצה או באמצעות יצירת קשר טלפוני עם מחלקת הגבייה במספר 08-6797314. תשלום דרך הטלפון יתאפשר באמצעות כרטיס אשראי או העברה בנקאית בלבד.

עיון במסמכי המכרז:
באמצעות אתר המועצה ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום. המבקש לעיין במסמכי המכרז ימלא את פרטיו באתר.

אין לשנות את תוכן המכרז שהורד מהאתר. אם יתגלו הבדלים בין גרסת המקור לגרסת המציע, גם אם יתגלה השינוי בשלב מאוחר לאחר סיום כל התחייבויותיו תיפסל ההצעה אוטומטית. הנוסח המקורי הוא הקובע

לתשומת לבכם: המידע מוגש כשירות לציבור ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

מכרזים כללים
מספר המכרז מועד פרסום שם המכרז נוסח פרסום מסמכי המכרז מועד אחרון להגשה הבהרות
33/2019 11/11/2019 מתן שירותי יעוץ תכנוני והנדסי להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 09/12/2019

24/11/2019

30/2019 07/11/2019 הזנה לגנים ובתי ספר לחינוך מיוחד להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 02/12/2019

19/11/2019

29/2019 07/11/2019 הפעלת שירותי סביבה תומכת לבוגרים להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 05/12/2019

21/11/2019

24/2019 25/09/2019 מתן שירותי ייעוץ ארגוני עבור מועצה אזורית אלקסום להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 17/11/2019

מסמך הבהרות מס 1 

מסמך הבהרות מס 2 

עבור לארכיון המכרזים