מכרזים כללים

תשלום בגין השתתפות במכרז:

בהתאם להוראות המכרז ככל ונדרשת רכישה של ממסמכי המכרז על המציע לצרף קבלה על רכישת מסמכי המכרז. תשלום בגין השתתפות במכרז ניתן להסדיר על ידי הגעה למחלקת הגבייה (קומה 3) במשרדי המועצה או באמצעות יצירת קשר טלפוני עם מחלקת הגבייה במספר 08-6797314. תשלום דרך הטלפון יתאפשר באמצעות כרטיס אשראי או העברה בנקאית בלבד.

עיון במסמכי המכרז:
באמצעות אתר המועצה ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום. המבקש לעיין במסמכי המכרז ימלא את פרטיו באתר.

אין לשנות את תוכן המכרז שהורד מהאתר. אם יתגלו הבדלים בין גרסת המקור לגרסת המציע, גם אם יתגלה השינוי בשלב מאוחר לאחר סיום כל התחייבויותיו תיפסל ההצעה אוטומטית. הנוסח המקורי הוא הקובע

לתשומת לבכם: המידע מוגש כשירות לציבור ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

מכרזים כללים
מספר המכרז מועד פרסום שם המכרז נוסח פרסום מסמכי המכרז מועד אחרון להגשה הבהרות
18/2019 07/08/2019 מכרז מסגרת לביצוע עבודות בניה ושיפוצים להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 24/09/2019

מסמך הבהרות מס 1

מסמך הבהרות מס 2

פרוטוקול סיור קבלנים חובה מס' 1

פרוטוקול סיור קבלנים חובה מס' 2

 

26/2019 07/08/2019 מכרז פומבי למתן שירותים הנדסיים עבור המועצה. להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 24/09/2019

מסמך הבהרות מס 1 

עבור לארכיון המכרזים