מכרזים כללים

תשלום בגין השתתפות במכרז:

בהתאם להוראות המכרז ככל ונדרשת רכישה של ממסמכי המכרז על המציע לצרף קבלה על רכישת מסמכי המכרז. תשלום בגין השתתפות במכרז ניתן להסדיר על ידי הגעה למחלקת הגבייה (קומה 3) במשרדי המועצה או באמצעות יצירת קשר טלפוני עם מחלקת הגבייה במספר 08-6797314. תשלום דרך הטלפון יתאפשר באמצעות כרטיס אשראי או העברה בנקאית בלבד.

עיון במסמכי המכרז:
באמצעות אתר המועצה ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום. המבקש לעיין במסמכי המכרז ימלא את פרטיו באתר.

אין לשנות את תוכן המכרז שהורד מהאתר. אם יתגלו הבדלים בין גרסת המקור לגרסת המציע, גם אם יתגלה השינוי בשלב מאוחר לאחר סיום כל התחייבויותיו תיפסל ההצעה אוטומטית. הנוסח המקורי הוא הקובע

לתשומת לבכם: המידע מוגש כשירות לציבור ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

מכרזים כללים
מספר המכרז מועד פרסום שם המכרז נוסח פרסום מסמכי המכרז מועד אחרון להגשה הבהרות תאריך פתיחת מעטפות
01.2023 11/12/2023 קול קורא 01.2023 - מעבדות דימיון להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 14/12/2023
02.2023 06/08/2023 מכרז פומבי 02.2023 להפעלת מועדוניות טיפוליות לילדים בסיכון להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 27/08/2023

תשובות לשאלות הבהרה מס 1

05/2023 20/07/2023 מכרז פומבי 05/2023 מכירת רכב מסוג יסוזו להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 13/08/2023
07/23 11/07/2023 מכרז פומבי מס' 07/2023 לניהול, להפעלה ולאחזקת בית ספר תיכון טכנולוגי אלסייד ס.מ : 685586 במועצה האזורית אל קסום להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 03/08/2023

נספח 1 לתשובות הבהרה 

2023-08-03
01/2023 16/05/2023 מכרז פומבי 01/2023 להפעלת מרכזי מית"ר בשטח שיפוט המוא"ז אל קסום להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 18/06/2023

חוזר מס 1 - מיתרים 

חוזר מס 2 

חוזר מס 3 

תשובות הבהרה מס 1 

פתיחת מעטפות 

2023-06-22
01/23 16/05/2023 מכרז מסגרת רכש ואספקת ציוד משרדי וציוד מתכלה עבור הקייטנות ופעילות החינוך הבלתי פורמלי של המרכז הקהילתי אל קסום להורדה לחצו כאן 29/05/2023
04.2023 27/04/2023 מכרז פומבי 04.2023 - בחירת גורם מפעיל למוסד חינוכי תיכון מרעית להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 24/05/2023

נספח 1 תשובות לשאלות הבהרה

נספח הבהרות מס 2

2023-05-24
20/2022 14/02/2023 מכרז פומבי מסגרת 20/2022 להפעלת מענים טיפוליים ותוכניות רווחה להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 21/03/2023

תשובות לשאלות הבהרה מס 1 

03/2023 13/02/2023 מכרז פומבי מסגרת 03/2023 לאספקת ציוד משרדי, חומרי ניקוי, ציוד מתכלה וחומרי יצירה להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 21/03/2023

נספח הבהרות + דחיית הגשת המכרז מס' 1

17.2022 08/02/2023 מכרז פומבי 17.2022 למתן שירותי ניהול ותפעול של מחלקות הגביה (לרבות גבייה כללית, מים וארנונה) להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 21/03/2023

תשובות לשאלות הבהרה נספח מס' 1 

14.2022 15/01/2023 מכרז פומבי 14.2022 להפעלת מרכז עוצמה להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 08/02/2023

תשובות לשאלות הבהרה 

12.2022 08/08/2022 מכרז פומבי 12.2022 לאספקת סולר להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 14/09/2022

תשובות לשאלות הבהרה נספח 1 

2022-09-18
15.2022 08/08/2022 מכרז פומבי 15.2022 הפעלת תכניות שפ"ח להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 07/09/2022

נספח הבהרות מס 1

2022-09-18
10/2022 02/08/2022 מכרז פומבי 10.2022 להשכרת גנרטורים להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 31/08/2022 2022-09-18
05.2022 20/06/2022 מכרז פומבי 05.2022 לתפעול ואחזקת מט"ש דריג'את להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 02/08/2022
09/2022 08/06/2022 מכרז מסגרת פומבי מס 09/2022 לאספקת ציוד ו/או שוברים לציוד בית ספרי כסיוע למשפחות נזקקות להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 06/07/2022

נספח הבהרות מס 1 שינוי מועד הגשה 

06/2022 08/06/2022 מכרז פומבי 06/2022 לאספקה התקנה ותמיכה למערכות מידע ממוחשבות במחלקה לשירותים חברתיים להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 06/07/2022

נספח הבהרות מס 1 

08/2022 08/06/2022 מכרז פומבי 08.2022 לרכישה ואספקת ביגוד ו/או שוברי ביגוד למשפחות נזקקות להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 06/07/2022

נספח הבהרות מס 1 

נספח הבהרות מס 2 שינוי מועד הגשה 

1/2021 02/06/2022 קול קורא - איתור מפעיל סדנאות ותוכניות בתחום הפיננסי להורדה לחצו כאן 23/06/2022
1/2021 17/05/2022 קול קורא - איתור מפעיל סדנאות ותוכניות בתחום הפיננסי להורדה לחצו כאן 31/05/2022
04/2022 15/05/2022 מכרז פומבי 04.2022 מרכז מענים לטיפול אלימות במשפחה להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 30/06/2022

נספח הבהרות מס 1 

02/2022 31/03/2022 מכרז פומבי 02/2022 לביצוע סקר נגישות במבני חינוך וציבור במוא"ז אל קסום להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 26/04/2022
01/2022 29/03/2022 קול קורא חינוך פיננסי להורדה לחצו כאן 28/04/2022
03.2022 01/03/2022 מכרז פומבי 03.2022 - תפעול ואחזקת תחנות שאיבה להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 25/04/2022

נספח שאלות הבהרה מס' 1 - פרוטקול סיור קבלנים רשות 

נספח הבהרות מס 2 - מועד פתיחת מעטפות 

נספח הבהרות מס 3 - שינוי מועד הגשה + שינוי תנאי סף למכרז

2022-04-28
01/2022 14/02/2022 קול קורא חינוך פיננסי להורדה לחצו כאן 06/03/2022
01.2022 08/02/2022 קול קורא - לשכירות מבנה מועצה לשלוחת רווחה ביישוב ערד להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 13/03/2022
14/2021 17/08/2021 מכרז 14.2021 הזמנה להציע הצעות לאספקה, התקנה ותמיכה במערכת מידע ממוחשבת במחלקה לשירותים חברתיים במועצה האזורית אלקסום להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 13/09/2021

נספח הבהרות מס 1 

15.2021 18/07/2021 הזמנה להציע הצעות מכרז פומבי 15.2021 קבלני מסגרת לביצוע עבודות בניה ושיפוצים בהיקפים קטנים ושיפוצי קיץ ביישובים להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 17/08/2021

מסמך הבהרות מס' 1 ופרוטוקול כנס קבלנים מיום 03/08/2021.

מסמך הבהרות 02 לדחיית מועד הגשה 

מסמך הבהרות מס' 3 - הצעת המציע

13/2021 18/07/2021 מכרז פומבי מס' 13/2021 הזמנה להציע הצעות להפעלת תכניות יום שהות ארוך, עבור ילדים ומתבגרים עם מש"ה (מוגבלות שכלית התפתחותית) בביה"ס לחינוך מיוחד בישוב סעוה שבתחום המועצה האזורית אל -קסום להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 12/09/2021

נספח הבהרות מס' 1 דחיית מועד הגשה 

נספח הבהרות מס 2 דחית מועד הגשה 

נספח הבהרות מס' 3 דחיית מועד הגשה 

נספח פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה מס 3

נספח הבהרות מס 4

11.2021 05/07/2021 הזמנה להציע הצעות למכרז פומבי 11.2021 לאספקת שירותי הזנה לגני ובתי הספר לחינוך מיוחד להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 25/07/2021
מכרז פומבי 06/2021 30/06/2021 מכרז פומבי 06/2021 שירותי הסעת תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד והסעות אקראיות ומיוחדות להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 04/08/2021

קובץ הצעת מחיר/מסלולים למכרז 

פרוטוקול כנס קבלנים מיום 14/07/2021 ותשובות לשאלות הבהרה מס' 1

תשובה לשאלת הבהרה מס' 2 

2021-08-04
10.2021 27/06/2021 הזמנה להציע הצעות לתפעול ואחזקת מט”ש מכחול (דריג'את) במועצה אזורית אל קסום להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 27/07/2021

נספח שאלת הבהרה מס 1 סיור קבלנים במא"ש 

נספח תשובות לשאלות הבהרה מס 2

נספח מס 3 הקפאת המכרז

הודעה על ביטול מכרז

03/2021 24/06/2021 מכרז פומבי 03.2021 עבודות בניה שיפוצים מכרז קבלני מסגרת להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 24/06/2021

הודעה על ביטול מכרז 03.2021 קבלני מסגרת במועצה אשורית אל קסום

02/2021 24/06/2021 מכרז פומבי 02/2021 עבור עבודות תכנון כתבי כמויות ופיקוח על מבני ציבור חינוך ומבנים רב תכליתיים להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 24/06/2021

נספח שאלות הבהרה מס' 1

הודעה על ביטול מכרז 02.2021 לתכנון כתבי כמויות ופיקוח

 

12/2021 23/06/2021 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ניהול ותפעול המים של מחלקות הגביה והאכיפה, מתן שירותי מוקד חיצוני לבירורים, תשלומים ודיווחים, וקריאה תקופתית של מדי המים להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 08/08/2021

נספח הבהרות מס' 1 לדחיית מועד הגשת המכרז.

נספח הבהרות מס' 2.

01/2021 17/06/2021 הזמנה להציע הצעות למכרז זוטא 01.2021 לשוברים לרכישת ציוד לימודי לתושבי מועצה אזורית אל קסום להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 28/07/2021

דחיית מועד הגשה 

פתיחת מעטפות 28/07/2021 

02/2021 17/06/2021 הזמנה להציע הצעות לרכישת שוברים לקניית ביגוד כסיוע למשפחות נזקקות המתגוררות בישובים שבתחום המועצה האזורית אל קסום להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 28/07/2021

דחיית מועד הגשה 

פתיחת מעטפות 28/07/2021 

2021-07-01
מאגר ספקים 30/05/2021 הזמנה להירשם במאגר הספקים של המועצה להורדה לחצו כאן 30/05/2021
09/2021 02/05/2021 מכרז פומבי 09/2021 הזמנה להציע הצעות להפעלת 20 קבוצות הכנה לכיתה א' להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 14/09/2021

נספח הבהרות מס' 1 - דחיית מועד הגשה

נספח הבהרותץ מס' 2 - דחיית מועד הגשה 2 

נספח הבהרות מס./uploads/n/1623671980.9609.pdf 3 דחיית מועד 3

נספח שאלות הבהרה מס' 4 

פתיחת מעטפות 28/07/2021 

ביטול מכרז הכנה לכיתה א

2021-09-14
08/2021 24/03/2021 מכרז מס' 08/2021 לטיפול במערכות ביוב ותשתיות זורמות בשטח שיפוט מועצה אזורית אל קסום – שאלות הבהרה מספר 1 להורדה לחצו כאן 24/03/2021
05.2021 15/03/2021 פרוטוקול כנס קבלנים ונספח מס' 1 לשאלות הבהרה מכרז 05.2021 תכנון רישוי והקמת 12 גנ"י להורדה לחצו כאן 15/03/2021
07/2021 07/03/2021 מכרז 07/2021 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ניהול ופיקוח על פרוייקטים הנדסיים להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 24/03/2021

נספח הבהרות מס 1

08/2021 04/03/2021 מכרז 08/2021 הזמנה להציע הצעות לטיפול במערכות ביוב ותשתיות זורמות להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 24/03/2021

נספח הבהרות מס' 1 

04/2021 04/03/2021 פרוטוקול הסעות רווחה כנס קבלנים ונספח מס' 1 + 2 לשאלות הבהרה להורדה לחצו כאן 04/03/2021

נספח הבהרות וכנס קבלנים מס' 2

05/2021 03/03/2021 מכרז 05/2021 הזמנה להציע הצעות לתכנון רישוי והקמה של 12 גני ילדים בתחום שיפוטה של המועצה להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 25/03/2021

קבצים נוספים 

1./uploads/n/1614776214.8231.pdf

2../uploads/n/1614776246.6620.pdf

3../uploads/n/1614776279.2505.pdf

4../uploads/n/1614776296.3747.pdf

פרוטוקול כנס קבלנים 05.2021 ומענה לשאלות הבהרה

03/2021 08/02/2021 מסמך הבהרות מס' 1 - מכרז פומבי 03.2021 עבודות בניה שיפוצים מכרז קבלני מסגרת להורדה לחצו כאן 08/02/2021
02/2021 07/02/2021 מכרז פומבי 02/2021 מסמך הבהרות 1 עבור עבודות תכנון כתבי כמויות ופיקוח על מבני ציבור חינוך ומבנים רב תכליתיים להורדה לחצו כאן 28/02/2021 2021-02-07
0/2021 13/01/2021 הזמנה להיכלל במאגר הספקים והיועצים של המוא"ז אל קסום להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 01/03/2021

כתובת האתר     https://alqasoum.vendors.co.il/  

נספח הבהרות - כנס מציעים שירותי טיפול בפסולת אריזות קרטון 22/2020 10/11/2020 הזמנה להציע הצעות לקלת שירותי טיפול בפסולת אריזות קרטון 22/2020 להורדה לחצו כאן 10/11/2020
08/2020 04/11/2020 מכרז הסעות חינוך 08/2020 נספח הבהרות מס' 2 להורדה לחצו כאן 04/11/2020 2020-11-08
08/2020 26/10/2020 שאלות ותשובות הבהרה נספח שינויים 1 מכרז הסעות 08/2020 + פרוטוקול כנס מצייעים להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 08/11/2020
27/2020 20/10/2020 הזמנה להציע הצעות להפעלת מועדון חברתי לחירשים וכבדי שמיעה להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 19/11/2020
22/2020 18/10/2020 הזמנה להציע הצעות לקלת שירותי טיפול בפסולת אריזות קרטון להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 10/11/2020 2020-10-20
08/2020 30/09/2020 מכרז הסעות - נספח י להצעות מחיר + נוסח ערבות מתוקן להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 08/11/2020

קובץ מסלולים 

08/2020 30/09/2020 הזמנה להציע הצעות לשירותי הסעת תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד והסעות אקראיות ומיוחדות להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 08/11/2020

ישנו טופס נספח י להצעת מחיר 

2020-09-30
24/2020 23/09/2020 הזמנה להציע הצעות לרכישת כלי רכב מסוג ג'יפ ניסן ואוטובוס מאת המועצה האזורית אל קסום להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 29/10/2020

שאלות הבהרה 12.10.2020

2020-09-23
08/2020 23/09/2020 ביטול מכרז הסעות 08/2020 להורדה לחצו כאן 27/12/2020
21/2020 10/08/2020 מכרז פומבי להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ וניהול פרויקטים למועצה האזורית אל קסום במסגרת יישום החלטת ממשלה מס' 2397 להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 06/09/2020

מסמך הבהרות מס' 1 

16/2020 02/07/2020 מכרז פומבי להציע הצעות למתן שירותים הנדסיים עבור מחלקת הנדסה שבמועצה אזורית אלקסום להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 06/08/2020

שאלות הבהרה מס' 1

מסמך הבהרות מס' 2

12/2020 22/06/2020 מכרז פומבי להציע הצעות לביצוע עבודות בנייה ושיפוצים במועצה האזורית אל קסום, לרבות במבני הציבור ובמוסדות החינוך שבתחום שיפוטה וכן בתחומי הפזורה הבדואית להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 28/07/2020

14/7/2020

17/2020 07/06/2020 הזמנה להגשת הצעות למתן שירותי ייעוץ, ניהול וליווי תהליכים סביבתיים עבור המועצה האזורית אל קסום להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 05/07/2020

מסמך הבהרות מס' 1

מסמך הבהרות מס' 2

11/2020 07/06/2020 מכרז פומבי הזמנה להציע הצעות להפעלת בתים חמים לנערות ומרכז טיפולי לנערים במועצה אזורית אלקסום להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 02/07/2020

מסמך הבהרות מס' 1

מסמך הבהרות מס' 2

15/2020 07/06/2020 מכרז פומבי הזמנה להציע הצעות למתן שירותי חשבות ומיצוי תקציבי חינוך ורווחה עבור המועצה האזורית אלקסום להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 30/06/2020

14/6/2020

13/2020 07/06/2020 מכרז פומבי הזמנה להציע הצעות להפעלת מועדון חברתי לחירשים וכבדי שמיעה להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 01/07/2020

מסמך הבהרות מס' 1

מסמך הבהרות מס' 2

01/2020 06/05/2020 מכרז פומבי הזמנה להציע הצעות למתן שירותי יעוץ וליווי בתחום ההנדסה עבור המועצה האזורית אלקסום להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 31/05/2020

מסמך הבהרות מס' 1

מסמך הבהרות מס' 2

07/2020 06/05/2020 מכרז פומבי אספקת ציוד משרדי ומוצרי נייר להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 02/06/2020

21/5/2020

מסמך הבהרות מס' 1

מסמך הבהרות מס' 2

מסמך הבהרות מס' 3
מסמך הבהרות מס' 4 
מסמך הבהרות מס 5
מסמך הבהרות מס' 6
מסמך הבהרות מס' 7

04/2020 06/05/2020 מכרז פומבי להציע הצעות לאספקת מוצרי מזון וכיבוד עבור מועצה אזורית אלקסום להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 02/06/2020

21/5/2020

מסמך הבהרות מס' 1
מסמך הבהרות מס' 2 
מסמך הבהרות מס' 3
מסמך הבהרות מס' 4 
מסמך הבהרות מס' 5 
מסמך הבהרות מס' 6

14/2020 23/04/2020 מכרז פומבי להציע הצעות לביצוע סקר צרכי בטיחות בינוי והתאמה במוסדות החינוך ומוסדות הציבור עבור מועצה אזורית אלקסום להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 02/06/2020

14/5/2020 
מסמך הבהרות מס' 1

05/2020 15/03/2020 מכרז פומבי הזמנה להציע הצעות למתן שירות מענה אנושי טלפוני להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 31/05/2020

25/05/2020
מסמך הבהרות מס' 1
מסמך הבהרות מס' 2
מסמך הבהרות מס' 3
מסמך הבהרות מס' 4 

08/2020 05/03/2020 מכרז פומבי לשירותי הסעת תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 24/03/2020

16/3/2020
מסמך הבהרות מס' 1

נספח י' הצעת המחיר 
נספח י"ד דיווח הסיעים תקופתי 
דחיית סיור קבלנים 
 

10/2020 27/02/2020 מרכז פומבי לניהול, להפעלה ולאחזקת 5 בתי ספר מקיפים ותיכון טכנולוגי אחד להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 26/03/2020

מסמך הבהרות מס' 1
מסמך הבהרות מס' 2
מסמך הבהרות מס' 3
מסמך הבהרות מס' 4

פרוטוקול סיור קבלנים 

 

06/2020 18/02/2020 הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות הנגשה אקוסטית במוסדות החינוך שבמועצה אזורית אלקסום להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 12/03/2020

08/03/2020

מסמך הבהרות 1 

 

 

02/2020 11/02/2020 מכרז פומבי להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ וליווי בתחום חינוך עבור המועצה אזורית אלקסום להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 08/03/2020

מסמך הבהרות מס' 1

03/2020 04/02/2020 מכרז פומבי למתן שירותי הזנה לגני ילדים ובתי ספר לחינוך מיוחד במועצה האזורית אלקסום להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 23/02/2020

מסמך הבהקות מס' 1

29/01/2020 הזמנה לקבלת הצעות לתפקיד יועץ משפטי חיצוני קבוע למועצה האזורית אל-קסום להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 06/02/2020

מסמך הבהרות מס' 1

מסמך הבהרות מס' 2

15/2019 18/12/2019 מכרז לפינוי וריכוז פסולת להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 26/01/2020

פרוטוקול סיור קבלנים 

מסמך הבהרות מס' 1 

31/2019 15/12/2019 מכרז פומבי לאיסוף ופינוי פסולת מעורבת להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 19/01/2020

מסמך הבהרות מס' 1 

מסמך הבהרות מס' 2 

 

 

 

 

34/2019 08/12/2019 מתן שירותי ייעוץ וניהול פרויקטים מועצה אזורית אלקסום להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 12/01/2020

29.12.19

33/2019 11/11/2019 מתן שירותי יעוץ תכנוני והנדסי להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 09/12/2019

מסמך הבהרות 1

30/2019 07/11/2019 הזנה לגנים ובתי ספר לחינוך מיוחד להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 02/12/2019

19/11/2019

29/2019 07/11/2019 הפעלת שירותי סביבה תומכת לבוגרים להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 05/12/2019

21/11/2019

מסמך הבהרה 1

24/2019 25/09/2019 מתן שירותי ייעוץ ארגוני עבור מועצה אזורית אלקסום להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 17/11/2019

מסמך הבהרות מס 1 

מסמך הבהרות מס 2 

18/2019 07/08/2019 מכרז מסגרת לביצוע עבודות בניה ושיפוצים להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 24/09/2019

מסמך הבהרות מס 1

מסמך הבהרות מס 2

פרוטוקול סיור קבלנים חובה מס' 1

פרוטוקול סיור קבלנים חובה מס' 2

 

26/2019 07/08/2019 מכרז פומבי למתן שירותים הנדסיים עבור המועצה. להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 24/09/2019

מסמך הבהרות מס 1 

פרוטוקול ועדת השלושה 25/07/2019 פרוטוקול ועדת השלושה-החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח להורדה לחצו כאן 25/08/2019
19/2019 09/07/2019 הזמנה להציע הצעות לרכישת ביטוחים עבור המועצה האזורית אל קסום להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 18/08/2019

מסמך הבהרות מס' 1

07/2019 19/05/2019 מכרז פומבי מס' 07/2019 להפעלת מועדוני מופ"ת לאזרחים ותיקים בתחום שיפוטה של המועצה האזורית אל קסום להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 13/06/2019
14/2019 14/05/2019 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ניקיון רחובות בתחום שיפוטה של המועצה האזורית אל קסום להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 16/06/2019

מסמך הבהרות מס 1 ניקיון רחובות

מסמך הבהרות מס 2

פרוטוקול סיור קבלנים

16/2019 01/05/2019 הזמנה להציע הצעות להפעלת מועדוניות טיפוליות לילדים בסיכון בתחום שיפוטה של המועצה האזורית אל קסום להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 26/05/2019

מסמך הבהרות מס 1

12/2019 30/04/2019 מכרז לביצוע עבודות חניה להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 03/06/2019
13/2019 08/04/2019 הזמנה להציע הצעות לאספקה ,התקנה ואחזקת מכונות צילום משולבות עבור המועצה האזורית אל קסום להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 19/06/2019

מסמך הבהרות מס ' 1

מסמך הבהרות מס ' 2 

מסמך הבהרות מס ' 3

מסמך הבהרות מס ' 4

מסמך הבהרות מס'5

08/2019 28/03/2019 מכרז פומבי 08/2019 למתן שירותי ניקיון למוסדות חינוך ומבני ציבור בתחום המועצה האזורית אלקסום להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 07/04/2019

מסמך הבהרות מס 1

11/2019 28/03/2019 מכרז פומבי 11/2019 להפעלת תכניות וחוגים בתחום החינוך הבלתי פורמלי. להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 04/04/2019

מסמך הבהרות מס'1

מסמך הבהרות מס' 2 ודחיית מועד

9/2019 24/03/2019 קול קורא 09.2019: מאגר ספקים להורדה לחצו כאן 01/04/2019
10/2019 24/03/2019 מתן שירותי ניטור והדברה להורדה לחצו כאן 10/04/2019

להורדת הקובץ לחץ כאן 

 

 

11/2019 24/03/2019 הפעלת תכניות וחוגים בחינוך הבלתי פורמלי להורדה לחצו כאן 01/04/2019

הבהרות מס' 1

חזור למכרזים פעילים