בהתאם לחוק חופש המידע, לכל אזרח ישראלי או תושב, הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית. לקבלת מידע על המועצה ניתן לפנות בכתב לממונה על חופש המידע במועצה. אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו. רצוי להגיש בקשה מפורטת תוך ציון פרטי הפונה: שם, כתובת ,מייל ,טלפון סלולרי כדי שאפשר יהיה ,במידת הצורך, לחזור אליו. לכל פנייה לקבלת מידע על פי חוק חופש המידע יש לצרף תשלום אגרת בקשה בסה"כ 20 ₪. את אגרת הבקשה ניתן לשלם במחלקת הגבייה במועצה או בטלפון 08-6797314.
הבקשה תטופל בהתאם לדרישות והמועדים אשר נקבעו בחוק והיא תועבר לגורמים הרלוונטיים במועצה לשם עיון , טיפול והעברת המידע המבוקש לממונה. חלטה בדבר הבקשה תינתן במהירות האפשרית ולא יאוחר מ-30 יום, מיום קבלתה. הממונה רשאית להאריך את מתן ההחלטה בעוד 30 יום. במידה והחלטת הממונה היא שלילית, עומדים לרשות מגיש הבקשה 30 יום מיום קבלת התשובה, להגיש עתירה לבית הדין המחוזי.
במידה ונדרש תשלום נוסף תמסור הממונה את הדרישה למגיש הבקשה.
עלויות
אגרת בקשה: 20 ₪.
אגרת טיפול לשעה: 30 ₪ (החל מהשעה הרביעית), פטור מאגרת הטיפול בעד 4 שעות הינו מעבר ל 3 שעות הניתנות בכל מקרה במסגרת הגשת הבקשה (כלומר , יינתן פטור עבור 7 שעות עבודה)
אגרת הפקה: לכל עמוד צילום: 0.20 ₪. 
סכום בסיס לקבלת התחייבות: 149 ₪

חופש המידע - דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור:

דיווח ממונה 2020
דיווח ממונה 2021 

ממונה על העמדת מידע לציבור

מי שמונה ע"י ראש הרשות הציבורית לטיפול בבקשות לקבלת מידע ויישום הוראות חוק חופש המידע.
 
ממונה: ראניה שאהין 
 
כתובת: שד' שזר 31, קומה 10, ב"ש.
טלפון: 08-6796120  | פקס: 08-6805867
מייל:  rania@alqasoum.org.il